Vanuit het CIBG ‘Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport’ zijn de regels van de overheid opgesteld in de wet BIG, Wkkgz, WMG en wet AVG. Als zorgaanbieder valt  HappyCoach onder dit ministerie en voldoet zij aan deze regels.

Risicovolle handelingen

Binnen HappyCoach vinden geen van de 14 risicovolle handelingen plaats, zoals in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is verwoord. HappyCoach gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Dit vermogen wordt aangesproken, versterkt en versneld en daarna herstelt de cliënt zichzelf met dit vermogen. HappyCoach komt hier niet tussenbeide, behalve in coaching voor, tijdens en na de behandeling. HappyCoach heeft het risico handelen van de cliënt opgenomen in haar disclaimer.

Verbetering dienstverlening

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz wet) van 1 januari 2017 werkt HappyCoach aan een verbetering van de dienstverlening naar jou toe. Hiertoe heeft HappyCoach een kwaliteitssysteem en een klachtenregeling.

Kwaliteitssysteem

Open en eerlijk is één van de normen van HappyCoach. Mede hierdoor zal alles in het werk gesteld worden om de dienstverlening zo transparant als mogelijk te houden. Dit gebeurt door een goede informatieverstrekking via deze website en in de gesprekken tussen HappyCoach en haar cliënten.
Indien er zich incidenten bij de dienstverlening voordoen zullen deze ook open en eerlijk gedeeld worden met betrokkenen. Zij worden vermeld in het dossier van die cliënt. HappyCoach zal daarna maatregelen nemen om deze incidenten te voorkomen. Tenslotte verzoekt HappyCoach de cliënt ook om open en eerlijk over de dienstverlening te zijn.

Klachten en geschillen

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Bespreek dit dan eerst met de HappyCoach zelf. Kijk of jullie gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Komen jullie er samen niet uit. Dan kun je een klacht indienen over de dienstverlening. HappyCoach heeft hiertoe een klachtenregeling en klachtenprocedure. Wanneer je een klacht indient bij de klachtenfunctionaris, ben je verplicht een kopie hiervan aan HappyCoach te sturen. HappyCoach is aangesloten bij de brancheorganisatie voor ‘kleine ondernemers in de zorg’ en aangesloten bij een erkende geschillencommissie.

Beleid, regels en tarieven

De Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) is vernieuwd per 1 januari 2018 en bevat de regelgeving van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Ten tijde van het schrijven van dit deel is nog niet duidelijk welke specifieke besluitregels, regelingen en tarieven voor ‘de overige paramedische zorg’, waaronder HappyCoach valt, gelden. Voor nu houden we de algemene zorg besluiten en regels aan.

Persoonsgegevens bescherming

Vanuit de autoriteit persoonsgegevens is er de wet op privacy en persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is deze aangevuld met de Europese privacy wetgeving via de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG). Deze wet sluit beter aan bij het digitale tijdperk waarin wij leven en zo blijft uw privacy gewaarborgd. HappyCoach heeft haar privacy beleid en cookie beleid in aparte documenten opgenomen.